2006 06 : Yellow Mountain (China)

Photos of my trip to the Yellow Mountain
Start slideshow